Ochrona danych osobowych


(Polityka Prywatności)


spółka handlowa Queens Store s.r.o
z siedzibą Thámova 166/18, 186 00, Prague 8, Czech Republic
numer identyfikacyjny 06551203


sprzedaż prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.queens.pl


Przeglądając ten interfejs internetowy Queens lub kontaktując się z Queens za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty e-mail, telefonu, mediów społecznościowych lub przekazując Queens jakiekolwiek dane osobowe, Queens przechowuje i przetwarza Twoje dane osobowe. Niniejszy dokument informuje, zgodnie z przepisami prawa, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe oraz jakie prawa wynikają z przetwarzania danych osobowych.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Queens Store s.r.o., z siedzibą Thámova 166/18, 186 00, Praga 8, Republika Czeska, regon: 06551203, e-mail: [email protected], tel.: +420 604 99 55 11 (zwana dalej „Administrator“).

2. W jakich sytuacjach będziemy przetwarzać Twoje dane?

А) Kiedy przetwarzamy dane za Twoją zgodą?

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym zarejestrowanym klientem lub nie mamy innych podobnych relacji zgodnie z wymaganiami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (pol. RODO) nr 47 (angl. General Data Protection Regulation, zwany dalej „Rozporządzenie GDPR), a chcesz od nas otrzymywać oferty marketingowe, poprosimy Cię o Twoją zgodę.

B) Kiedy przetwarzamy dane bez Twojej zgody?

Bez Twojej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie następujących tytułów prawnych oraz w następujących celach:

a) Tytuł prawny: realizacja umowy lub wykonanie działań przyjętych przed zawarciem umowy wykonane na Twoje żądanie.

Cel:

b) Tytuł prawny: Ochrona praw i interesów Administratora chronionych przez prawo.

Cel:

c) Tytuł prawny: Wykonywanie zobowiązań prawnych wynikających z przepisów prawa.

Cel:

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy o Tobie?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

- Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe;

- informacje o zakupionych produktach lub świadczonych przez nas usługach;

- dane z naszej wzajemnej komunikacji (osobiście, na piśmie, telefonicznie lub w inny sposób);

- informacje dotyczące płatności (np. dane o zapłaconej kwocie itp.)

- tylko w wybranych przypadkach, dane dotyczące Twojej wiarygodności dla celów tzw. blacklist (zobacz Warunki handlowe Administratora).

4. Z jakich źródeł pochodzą te informacje?

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celach opisanych w punkcie 2 niniejszej informacji pochodzą wyłącznie od Ciebie, tj. dane, które nam przekazałeś, na przykład w związku z zawarciem umowy (zakupem towarów) lub przekazałeś nam je do celów programu klienta i rejestracji do niego.

5. Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Podajemy Twoje dane osobowe w uzasadnionych przypadkach i tylko w zakresie niezbędnym lub w zakresie określonym następującym kategoriom odbiorców:

-   naszym partnerom umownym, które potrzebujemy do rutynowego działania i realizacji stosunków umownych z Tobą, na przykład dostawcom technologii informatycznych, dostawcom usług kurierskich lub pocztowych;

-     innym podmiotom w przypadkach, gdy podanie Twoich danych jest wymagane przez prawo lub jeśli jest to konieczne w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów (np. sądy, policja Republiki Czeskiej itp.);

-   jeśli wyrazisz na to zgodę w zakresie adresu e-mail użytego przy zakupie na naszej stronie internetowej, operatorowi usług do generowania i wysyłania ankiet dot. satysfakcji. Taki operator jest osobistym procesorem danych w naszej firmie. Przekazując te dane osobowe, jednak zabezpieczamy wszystkie Twoje prawa.

6. Jakie masz prawo podczas przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

  1. dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;
  2. wycofałeś zgodę, na podstawie której przetwarzane były Twoje dane osobowe, i nie ma innego powodu prawnego, aby je przetwarzać;
  3. wniosłeś/aś sprzeciw być przedmiotem decyzji opartej na automatycznym przetwarzaniu Twoich danych osobowych i nie istnieją żadne uzasadnione powody do takiego przetwarzania lub wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
  1. Twierdzisz, że Twoje dane osobowe nie są dokładne, przetwarzanie danych osobowych musi być ograniczone przez czas niezbędny do tego, aby Administrator zweryfikował dokładność danych osobowych;
  2. przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz usunięcia tych danych i zażądasz ograniczenia ich użycia;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Ty potrzebujesz je do zidentyfikowania, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
  4. sprzeciwiłeś/aś się przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnie z artykułem 21 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie GDPR, dopóki nie zostanie ustalone, czy odpowiednie powody Administratora przeważają nad Twoimi uzasadnionymi powodami

7. Czy Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna lub obowiązkowa?

Poprosimy Cię o zgodę, jeśli nie jesteś jeszcze naszym zarejestrowanym klientem lub nie utrzymujemy z Tobą żadnych innych relacji, które spełniają wymagania nr 47 Rozporządzenia GDPR, a chcesz otrzymywać od nas oferty marketingowe. Udzielenie tej zgody jest całkowicie dobrowolne. Udzielenie tej zgody nie jest warunkiem uzyskania jakichkolwiek towarów lub usług oferowanych przez naszą firmę.

8. Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę dot. celów marketingowych.

9. Jak mogę wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych?

Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych może zostać wycofana poprzez pisemne oświadczenie skierowane do naszej Firmy lub na e-mail: [email protected]

10. Jak możesz bronić się przed marketingiem bezpośrednim prowadzonym bez Twojej zgody?

Masz prawo w dowolnym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, kontaktując nas na jednym z naszych kontaktów wymienionych w punkcie 1.

11. Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych w warunkach handlowych.

Dalsze szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych można znaleźć w naszych ogólnych warunkach handlowych na https://www.queens.pl/pl/content/1-regulamin.