Regulamin

  Sp贸艂ka handlowa Queens Store s.r.o

 z siedzib膮 w Th谩mova 166/18, 186 00, Praga 8, Republika Czeska

ID: 06551203


zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez S膮d Miejski w Pradze, nr akt 26841, dzia艂 B dla sprzeda偶y towar贸w za po艣rednictwem sklepu internetowego pod adresem internetowym www.queens.pl

 

 

Dane kontaktowe sprzedawcy 

Adres FROGMAN s.r.o. 26534C (Queens) , ul. Stawowa 91, Cieszyn 43-400

Adres e-mail [email protected]

Numer telefonu: +420 604 99 55 11 

Niniejsze warunki (dalej zwane "Warunkami") sp贸艂ki handlowej Footshop a.s. z siedzib膮 przy Th谩mova 166/18, ID: 14027348, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym w S膮dzie Miejskim w Pradze, dzia艂 192700, numer akt C (dalej zwanej "Sprzedawc膮"), zgodnie z postanowieniami 搂 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U, kodeks cywilny (zwany dalej "kodeksem cywilnym"), wzajemne prawa i obowi膮zki stron umowy powsta艂e w zwi膮zku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "Umow膮 Kupna-Sprzeda偶y") zawartej pomi臋dzy sprzedaj膮cym a inn膮 osob膮 fizyczn膮 (zwan膮 dalej "Kupuj膮cym") za po艣rednictwem sklepu internetowego sprzedaj膮cego. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedaj膮cego na stronie internetowej www.queens.pl (zwanej dalej "Stron膮 internetow膮") za po艣rednictwem interfejsu internetowego (zwanego dalej "Dzia艂alno艣ci膮 interfejsu internetowego").

Spis tre艣ci

 

Informacje dla nabywcy-konsumenta przed zawarciem umowy

 1. Postanowienia wst臋pne

 2. Konto u偶ytkownika 

 3. Zawarcie umowy kupna-sprzeda偶y 

 4. Cena towar贸w i warunki p艂atno艣ci 

 5. Odst膮pienie od umowy kupna-sprzeda偶y 

 6. Transport i dostawa towar贸w 

 7. Prawa z tytu艂u wadliwej realizacji zam贸wienia

 8. Inne prawa i obowi膮zki umawiaj膮cych si臋 stron

 9. Do偶ywotnia gwarancja Queens Essentials
 10. Deklaracja o ochronie prywatno艣ci 

 11.  Postanowienia ko艅cowe 

 

 

Informacje dla nabywcy-konsumenta przed zawarciem umowy 

 1. Koszt komunikacji d艂ugodystansowej nie r贸偶ni si臋 od stawki podstawowej pobieranej od Kupuj膮cego przez jego operatora/us艂ugodawc臋; Kupuj膮cy nie jest zmuszony do komunikowania si臋 ze Sprzedaj膮cym na liniach obci膮偶aj膮cych Sprzedaj膮cego.

 2. Sprzedawca wymaga pe艂nej zap艂aty ceny zakupu przed dostarczeniem towaru. P艂atno艣ci dokonywane s膮 przelewem, za pobraniem, p艂atno艣ci膮 kart膮 kredytow膮 przez Internet lub innymi metodami wymienionymi w dziale P艁ATNO艢CI znajduj膮cym si臋 na stronie internetowej TUTAJ. Przy odbiorze osobistym w sklepie, Kupuj膮cy p艂aci za przejazd do i z sklepu. W przypadku dostawy za po艣rednictwem operatora pocztowego, koszty dostawy reguluj膮 stawki wymienione w sekcji DOSTAWA znajduj膮cej si臋 na stronie internetowej TUTAJ

 3. W przypadku towar贸w zmodyfikowanych na 偶yczenie Kupuj膮cego wymagany jest zadatek w wysoko艣ci 30% ostatecznej ceny towaru; od umowy dotycz膮cej towar贸w zmodyfikowanych na 偶yczenie Kupuj膮cego nie mo偶na odst膮pi膰 bez podania przyczyny w terminie zgodnym z art. V.2.

 4. Sprzedawca nie zawiera um贸w podlegaj膮cych 艣wiadczeniu powtarzalnemu lub um贸w na czas nieokre艣lony. W przypadku, gdy u艂atwia zawarcie takiej umowy, o najkr贸tszym okresie, przez kt贸ry strony b臋d膮 zwi膮zane umow膮, informuje 艣wiadczeniodawca o 艣wiadczeniu powtarzalnym, podaj膮c cen臋 lub spos贸b jej ustalenia za jeden okres rozliczeniowy, kt贸rym zawsze jest jeden miesi膮c, o ile cena ta jest sta艂a, oraz szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce podatk贸w, op艂at i koszt贸w dostawy towar贸w lub us艂ug.

 5. Wszystkie ceny towar贸w i us艂ug podane s膮 w interfejsie internetowym sklepu z uwzgl臋dnieniem podatku od towar贸w i us艂ug (VAT), ceny wysy艂ki podane s膮 w dziale DOSTAWA znajduj膮cym si臋 na stronie internetowej TUTAJ.

 6. Kupuj膮cy ma prawo do odst膮pienia od zawartej umowy (o ile nie postanowiono inaczej) w terminie trzydziestu dni, w przypadkach gdy dotyczy si臋 to:

przy czym odst膮pienie musi zosta膰 wys艂ane na adres dostawy Sprzedawcy lub na adres e-mail [email protected]. Formularz odst膮pienia od umowy mo偶na znale藕膰 TUTAJ.

 1. Konsument nie mo偶e odst膮pi膰 od Umowy w nast臋puj膮cych przypadkach:

 1. W przypadku odst膮pienia od umowy Kupuj膮cy ponosi koszty zwrotu towaru, a w przypadku umowy zawartej za po艣rednictwem 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 - koszty zwrotu towaru, je偶eli ze wzgl臋du na sw贸j charakter towar nie mo偶e zosta膰 odes艂any zwyk艂膮 drog膮 pocztow膮. Je偶eli Kupuj膮cy odst臋puje od umowy, powinien bez zb臋dnej zw艂oki, a najp贸藕niej w ci膮gu 14 dni od odst膮pienia od umowy, odes艂a膰 lub przekaza膰 Sprzedawcy towar, kt贸ry otrzyma艂. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest zwr贸ci膰 towar kompletny, tj. wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, z pe艂n膮 dokumentacj膮, nieuszkodzony, czysty, wraz z oryginalnym opakowaniem, w stanie i warto艣ci, w jakiej towar otrzyma艂. W przypadku, gdy towar nie zostanie zwr贸cony w oryginalnym opakowaniu i/lub oryginalne opakowanie zostanie zwr贸cone uszkodzone, Sprzedawca b臋dzie mia艂 prawo do zap艂aty za niezwr贸cone i/lub uszkodzone oryginalne opakowanie. Zwrot ten zostanie potr膮cony przez Sprzedaj膮cego z kwoty, kt贸ra ma by膰 zwr贸cona Kupuj膮cemu w zwi膮zku z jego odst膮pieniem od Umowy Kupna-Sprzeda偶y. Kupuj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 wobec Sprzedawcy za zmniejszenie warto艣ci danego towaru wynikaj膮ce z obchodzenia si臋 z nim w spos贸b inny ni偶 wymaga tego jego charakter i w艂a艣ciwo艣ci.

 2. Konsument ma prawo do wypr贸bowania towaru w nast臋puj膮cy spos贸b: 

 1. Umowa zawierana jest zasadniczo w j臋zyku angielskim, po zako艅czeniu sprawy handlowej Sprzedawca archiwizuje dane. Zawarta umowa jest archiwizowana przez Sprzedawc臋 przez okres co najmniej pi臋ciu lat od daty jej zawarcia, ale nie d艂u偶ej ni偶 przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, w celu jej skutecznego wykonania i nie jest dost臋pna dla os贸b trzecich, kt贸rych nie dotyczy. 

 2. W przypadku braku za艂atwienia reklamacji Kupuj膮cy ma prawo z艂o偶y膰 skarg臋 do organu nadzoru lub nadzoru pa艅stwowego, kt贸rym jest Czeska Inspekcja Handlowa (CTIA). W celu uzyskania szczeg贸艂owych informacji Kupuj膮cy mo偶e np. odwiedzi膰 stron臋 internetow膮 https://www.coi.cz/informace-o-adr. Kupuj膮cy s膮 r贸wnie偶 uprawnieni do rozstrzygni臋cia sporu online za po艣rednictwem dedykowanej platformy ODR dost臋pnej na stronie internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. W pozas膮dowe rozwi膮zywanie spor贸w zaanga偶owani s膮 r贸wnie偶 mediatorzy, niezale偶ni po艣rednicy w komunikacji mi臋dzy stronami konfliktu. Lista takich mediator贸w dost臋pna jest na stronie www.justice.cz, gdzie mo偶na wyszuka膰 spory konsumenckie. Mediatorzy ustalaj膮 swoje warunki indywidualnie.

 3. Sk艂adaj膮c zam贸wienie, Kupuj膮cy potwierdza, 偶e przed zawarciem umowy kupna-sprzeda偶y zapozna艂 si臋 z niniejszym Regulaminem oraz nast臋puj膮cymi dokumentami i informacjami wymienionymi w poszczeg贸lnych cz臋艣ciach strony internetowej: 

 

 

I.

 Postanowienia wst臋pne

 1. Regulamin nie ma zastosowania w przypadkach, gdy osob膮 zamierzaj膮c膮 naby膰 towar od Sprzedawcy jest osoba prawna lub osoba, kt贸ra zamawiaj膮c towar dzia艂a w ramach swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

 2. Postanowienia odst臋puj膮ce od Warunk贸w mog膮 by膰 negocjowane w Umowie Kupna-Sprzeda偶y. Ustalenia dotycz膮ce odst臋pstw zawarte w Umowie Kupna-Sprzeda偶y maj膮 pierwsze艅stwo przed postanowieniami Warunk贸w.

 3. Postanowienia Warunk贸w stanowi膮 integraln膮 cz臋艣膰 Umowy Kupna-Sprzeda偶y. Umowa Kupna oraz Warunki zosta艂y sporz膮dzone w j臋zyku angielskim. Warunki s膮 wi膮偶膮ce dla Kupuj膮cego i Sprzedaj膮cego od momentu zawarcia Umowy Kupna-Sprzeda偶y.

 4. Sprzedawca mo偶e jednostronnie zmieni膰 lub uzupe艂ni膰 tre艣膰 Warunk贸w i ich element贸w zgodnie z przepisami prawa. Postanowienie to nie wp艂ywa na prawa i obowi膮zki Kupuj膮cego przed dniem wej艣cia w 偶ycie nowej wersji Warunk贸w lub ich element贸w.

 5. Sprzedawca jest uprawniony do odst臋pstw od Regulaminu w zakresie swojej oferty podanej na stronie internetowej.

II.

 Konto u偶ytkownika

 1. Na podstawie rejestracji Kupuj膮cego dokonanej na stronie internetowej sklepu, Kupuj膮cy mo偶e uzyska膰 dost臋p do swojego interfejsu u偶ytkownika. Ze swojego interfejsu u偶ytkownika Kupuj膮cy mo偶e zamawia膰 towary (dalej jako "Konto u偶ytkownika"). 

 2. W przypadku, gdy strona internetowa sklepu na to pozwala, Kupuj膮cy mo偶e r贸wnie偶 zam贸wi膰 towar bez rejestracji bezpo艣rednio ze strony internetowej sklepu.

 3. Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towaru Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do podania prawid艂owych i prawdziwych danych. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do aktualizacji danych podanych w Koncie U偶ytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez Kupuj膮cego w Koncie U偶ytkownika oraz przy zamawianiu towaru s膮 uznawane przez Sprzedawc臋 za prawid艂owe.

 4. Dane podawane przez Kupuj膮cego podczas rejestracji dziel膮 si臋 na pola obowi膮zkowe i pola opcjonalne. Pola obowi膮zkowe s膮 danymi niezb臋dnymi do zawarcia i realizacji Umowy Kupna-Sprzeda偶y pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Kupuj膮cym. Pola opcjonalne mog膮 by膰 dobrowolnie przekazane Sprzedawcy przez Kupuj膮cego. Te dobrowolnie przekazane dane mog膮 zwi臋kszy膰 komfort Sprzedawcy podczas realizacji umowy lub zosta膰 wykorzystane do personalizacji Kupuj膮cego w celu lepszego dostosowania komunikat贸w handlowych.

 5. Dost臋p do Konta u偶ytkownika zabezpieczony jest nazw膮 u偶ytkownika i has艂em. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do zachowania poufno艣ci w zakresie informacji niezb臋dnych do uzyskania dost臋pu do swojego Konta u偶ytkownika.

 6. Zabronione jest umo偶liwianie korzystania z Konta u偶ytkownika osobom trzecim.

 7. Sprzedawca mo偶e usun膮膰 konto u偶ytkownika, w szczeg贸lno艣ci je艣li Kupuj膮cy nie korzysta z konta u偶ytkownika przez okres d艂u偶szy ni偶 2 lata, lub je艣li Kupuj膮cy narusza swoje obowi膮zki wynikaj膮ce z Umowy Kupna-Sprzeda偶y (w tym Regulaminu) lub je艣li Sprzedawca zmienia technologi臋 tak, 偶e jest ona niekompatybilna z poprzednim systemem.

 8. Kupuj膮cy przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e Konto U偶ytkownika mo偶e nie by膰 dost臋pne w spos贸b ci膮g艂y, w szczeg贸lno艣ci w zwi膮zku z niezb臋dn膮 konserwacj膮 sprz臋tu i oprogramowania Sprzedawcy, konserwacj膮 sprz臋tu i oprogramowania os贸b trzecich.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za funkcjonalno艣膰 Konta U偶ytkownika i zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalno艣ci Konta U偶ytkownika bez wcze艣niejszego powiadomienia.

 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niew艂a艣ciwe wykorzystanie Konta U偶ytkownika przez osoby trzecie.

III.

 Zawarcie umowy Kupna Sprzeda偶y

 1. Przedstawione na stronie internetowej sklepu towary maj膮 charakter informacyjny, a Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zawarcia Umowy Kupna-Sprzeda偶y na te towary. 

 2. Strona internetowa sklepu zawiera informacje o towarach, w tym wskazanie cen poszczeg贸lnych towar贸w oraz koszt贸w zwrotu towar贸w, je偶eli towary te nie mog膮 by膰 zwr贸cone normaln膮 drog膮 pocztow膮. Ceny towar贸w s膮 podane 艂膮cznie z podatkiem VAT i wszystkimi zwi膮zanymi z tym op艂atami. Ceny towar贸w pozostaj膮 wa偶ne tak d艂ugo, jak d艂ugo s膮 wy艣wietlane na stronie internetowej sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza mo偶liwo艣ci zawarcia przez Sprzedaj膮cego Umowy Kupna-Sprzeda偶y na indywidualnie wynegocjowanych warunkach.

 3. Strona internetowa sklepu zawiera informacje o kosztach pakowania i dostawy towaru. 

 4. W celu zam贸wienia towaru Kupuj膮cy wype艂nia na stronie internetowej sklepu formularz zam贸wienia, w kt贸rym podaje swoje dane identyfikacyjne. Formularz zam贸wienia zawiera w szczeg贸lno艣ci informacje o:

 5. zam贸wionym towarze (Kupuj膮cy "umieszcza" zam贸wiony towar do elektronicznego koszyka na stronie internetowej sklepu);

 6. sposobie p艂atno艣ci za zakupiony towar, szczeg贸艂ach dotycz膮cych wybranego sposobu dostawy zam贸wionego towaru

 7. informacjach o kosztach zwi膮zanych z dostaw膮 towar贸w (zwanych 艂膮cznie 鈥淶am贸wieniem鈥).

 8. Kupuj膮cy ma prawo do sprawdzenia i zmiany swoich danych przed z艂o偶eniem zam贸wienia.

  1. Zam贸wienie jest sk艂adane przez Kupuj膮cego u Sprzedawcy poprzez klikni臋cie przycisku "Potwierd藕 zam贸wienie". Dane podane w zam贸wieniu s膮 uznawane przez Sprzedawc臋 za prawid艂owe. Sprzedawca niezw艂ocznie po otrzymaniu zam贸wienia potwierdzi Kupuj膮cemu za po艣rednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Kupuj膮cego podany w Koncie U偶ytkownika lub w zam贸wieniu (zwany dalej "adresem e-mail Kupuj膮cego").

  2. Sprzedawca ma prawo poprosi膰 Kupuj膮cego o dodatkowe potwierdzenie zam贸wienia (na przyk艂ad pisemnie lub telefonicznie), w zale偶no艣ci od charakteru zam贸wienia (ilo艣膰 towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty transportu).

  3. Stosunek umowny pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Kupuj膮cym powstaje z chwil膮 dor臋czenia potwierdzenia zam贸wienia (przyj臋cia), kt贸re jest przesy艂ane na adres poczty elektronicznej Kupuj膮cego drog膮 elektroniczn膮.

  4. Kupuj膮cy wyra偶a zgod臋 na korzystanie ze 艣rodk贸w komunikacji na odleg艂o艣膰 przy zawieraniu Umowy Kupna-Sprzeda偶y. Koszty poniesione przez Kupuj膮cego przy korzystaniu ze zdalnych 艣rodk贸w komunikacji zwi膮zanych z zawarciem Umowy Kupna-Sprzeda偶y (koszty po艂膮czenia internetowego, koszty po艂膮czenia telefonicznego) ponosi sam Kupuj膮cy, nie odbiegaj膮 one od stawki podstawowej.

  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zam贸wienia na towary sprzedawane po cenie ni偶szej ni偶 10% zwyk艂ej ceny lub sprzedawane po cenie ni偶szej ni偶 6z艂 (cena transportu nie jest uwa偶ana za cen臋 towaru).

  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zam贸wienia towar贸w, na kt贸re zastosowano wiele r贸偶nych kupon贸w. 

IV.

  Cena towaru i warunki p艂atno艣ci

 1. Cena towaru oraz wszelkie koszty zwi膮zane z dostarczeniem towaru zgodnie z Umow膮 Kupna-Sprzeda偶y mog膮 by膰 op艂acone przez Kupuj膮cego na rzecz Sprzedawcy w spos贸b zaoferowany mu przy realizacji zam贸wienia. Cena towaru b臋dzie zawsze p艂atna przelewem bankowym, za pobraniem lub przynajmniej jedn膮 z pozosta艂ych metod p艂atno艣ci online, w zale偶no艣ci od aktualnej dost臋pno艣ci.

 2. Wraz z cen膮 zakupu Kupuj膮cy zobowi膮zany jest r贸wnie偶 do zap艂aty Sprzedaj膮cemu koszt贸w zwi膮zanych ze spakowaniem i dostaw膮 towaru w uzgodnionej wysoko艣ci. O ile nie ustalono inaczej, rozumie si臋 dalej, 偶e cena zakupu obejmuje r贸wnie偶 koszty zwi膮zane z dostaw膮 towaru.

 3. Sprzedawca nie wymaga od Kupuj膮cego zadatku lub innej podobnej p艂atno艣ci. Nie narusza to postanowie艅 art. IV.6. Warunk贸w dotycz膮cych obowi膮zku zap艂aty ceny zakupu towaru z g贸ry.

 4. W przypadku p艂atno艣ci got贸wk膮 przy odbiorze, cena zakupu jest p艂atna przy odbiorze towaru. W przypadku p艂atno艣ci bezgot贸wkowej cena zakupu jest p艂atna w ci膮gu 5 dni roboczych od zawarcia Umowy Kupna-Sprzeda偶y. 

 5. W przypadku p艂atno艣ci bezgot贸wkowej Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do zap艂aty ceny zakupu towaru wraz z tytu艂em p艂atno艣ci. W przypadku p艂atno艣ci bezgot贸wkowej obowi膮zek Kupuj膮cego do zap艂aty ceny zakupu zostaje spe艂niony w momencie zaksi臋gowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedaj膮cego.

 6. Sprzedaj膮cy jest uprawniony, zw艂aszcza w przypadku braku dodatkowego potwierdzenia zam贸wienia przez Kupuj膮cego (art. III.6.), do 偶膮dania zap艂aty pe艂nej ceny zakupu przed wys艂aniem towaru do Kupuj膮cego.

 7. Wszelkie rabaty na cen臋 towaru udzielane Kupuj膮cemu przez Sprzedawc臋 nie mog膮 by膰 艂膮czone.

 8. Sprzedawca wystawia Kupuj膮cemu dokument podatkowy - faktur臋 z tytu艂u p艂atno艣ci dokonanych na podstawie Umowy Kupna-Sprzeda偶y. Sprzedaj膮cy jest p艂atnikiem podatku od towar贸w i us艂ug. Sprzedawca wystawi dokument podatkowy - faktur臋 Kupuj膮cemu po uiszczeniu ceny towaru i prze艣le j膮 w formie elektronicznej na adres e-mail Kupuj膮cego.

 9. Zgodnie z ustaw膮 o ewidencji sprzeda偶y, sprzedawca ma obowi膮zek wyda膰 kupuj膮cemu paragon, z wyj膮tkiem sytuacji, gdy cena zakupu jest op艂acona przelewem bezgot贸wkowym. Jednocze艣nie jest on zobowi膮zany do zarejestrowania otrzymanej sprzeda偶y u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najp贸藕niej w ci膮gu 48 godzin.

V.

 Odst膮pienie od umowy Kupna Sprzeda偶y

 1. Kupuj膮cy przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e zgodnie z przepisami obowi膮zuj膮cego prawa, odst膮pienie od umowy kupna-sprzeda偶y staje si臋 niemo偶liwe w sytuacjach poni偶ej wymienionych: 

  1. spersonalizowania towaru zgodnie z 偶yczeniem Kupuj膮cego 

  2. zaopatrzenia w produkty 艂atwo ulegaj膮ce uszkodzeniu 

  3. nieodwracalnego zmieszania produktu z innymi dobrami

  4. usuni臋cia oryginalnego opakowania produktu 

  5. zakupu towar贸w niemo偶liwych do zwrotu ze wzgl臋d贸w higienicznych 

  6. uszkodzenia oryginalnego opakowania produkt贸w takich jak nagrania wideo, d藕wi臋kowe lub programy komputerowe

 1. Je偶eli nie jest to przypadek, o kt贸rym mowa w art. V.1. lub w ka偶dym innym przypadku, gdy nie mo偶na odst膮pi膰 od Umowy Kupna-Sprzeda偶y, Kupuj膮cy ma prawo odst膮pi膰 od Umowy Kupna-Sprzeda偶y w ci膮gu trzydziestu (30) dni od otrzymania towaru. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy Kupna-Sprzeda偶y jest kilka rodzaj贸w towar贸w lub dostawa kilku cz臋艣ci, termin ten zaczyna si臋 od daty otrzymania ostatniej dostawy towar贸w. Je偶eli przedmiotem Umowy Kupna-Sprzeda偶y jest regularnie powtarzaj膮ca si臋 dostawa towaru, termin ten zaczyna si臋 od daty otrzymania pierwszej dostawy towaru. Sprzedawca oferuje Kupuj膮cemu przed艂u偶ony termin do odst膮pienia od Umowy Kupna-Sprzeda偶y. 

 2.  Odst膮pienie od Umowy Kupna-Sprzeda偶y musi zosta膰 przes艂ane do Sprzedawcy na pi艣mie w terminie okre艣lonym w art. V.2. Kupuj膮cy mo偶e wys艂a膰 odst膮pienie od Umowy sprzeda偶y na adres dostawy Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy [email protected]. Formularz odst膮pienia od umowy mo偶na znale藕膰 TUTAJ.

 3. W przypadku odst膮pienia od Umowy Kupna-Sprzeda偶y, Umowa sprzeda偶y zostaje anulowana od pocz膮tku. Towar musi zosta膰 zwr贸cony na adres zwrotny Sprzedawcy w ci膮gu czternastu (14) dni od daty wys艂ania odst膮pienia do Sprzedawcy. W przypadku odst膮pienia przez Kupuj膮cego od Umowy Kupna-Sprzeda偶y, Kupuj膮cy ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy, nawet je艣li towar nie mo偶e by膰 zwr贸cony ze wzgl臋du na jego charakter zwyk艂膮 drog膮 pocztow膮.

 4. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest zwr贸ci膰 towar kompletny, tj. zawieraj膮cy wszystkie dostarczone akcesoria, z pe艂n膮 dokumentacj膮, nieuszkodzony, czysty, wraz z oryginalnym opakowaniem, w stanie i warto艣ci, w jakiej towar otrzyma艂. W przypadku, gdy towar nie zostanie zwr贸cony w oryginalnym opakowaniu i/lub oryginalne opakowanie zostanie zwr贸cone uszkodzone, Sprzedawca b臋dzie mia艂 prawo do zap艂aty za niezwr贸cone i/lub uszkodzone oryginalne opakowanie. Zwrot ten zostanie potr膮cony przez Sprzedaj膮cego z kwoty, kt贸ra ma by膰 zwr贸cona Kupuj膮cemu w zwi膮zku z jego odst膮pieniem od Umowy Kupna-Sprzeda偶y.

 5. Kupuj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 wobec Sprzedawcy za zmniejszenie warto艣ci danego towaru, kt贸re powsta艂o w wyniku obchodzenia si臋 z tym towarem w spos贸b odmienny od oryginalnego przeznaczenia produktu. 

 6. Je偶eli Kupuj膮cy odst膮pi od Umowy Kupna-Sprzeda偶y, Sprzedawca bez zb臋dnej zw艂oki zwr贸ci Kupuj膮cemu wszystkie 艣rodki pieni臋偶ne, w tym koszty dostawy towaru, kt贸re Sprzedawca otrzyma艂 od Kupuj膮cego na podstawie Umowy Kupna-Sprzeda偶y, w ten sam spos贸b, ale nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu czternastu dni od odst膮pienia od Umowy Kupna-Sprzeda偶y. Sprzedawca zwr贸ci Kupuj膮cemu otrzymane 艣rodki w inny spos贸b tylko wtedy, gdy Kupuj膮cy wyrazi艂 na to zgod臋 i gdy nie powstan膮 dalsze koszty z tym zwi膮zane. Je偶eli Kupuj膮cy odst膮pi od Umowy Kupna-Sprzeda偶y, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Kupuj膮cemu otrzymanych 艣rodk贸w, zanim Kupuj膮cy nie zwr贸ci towaru Sprzedawcy lub nie udowodni, 偶e wys艂a艂 towar do Sprzedawcy. Je偶eli Sprzedawcy przys艂uguje odszkodowanie z tytu艂u zmniejszenia warto艣ci towaru, zostanie ono potr膮cone z roszczeniem Kupuj膮cego o zwrot ceny zakupu.

 7. W przypadkach, w kt贸rych Kupuj膮cy ma prawo odst膮pi膰 od Umowy Kupna-Sprzeda偶y, Sprzedaj膮cy ma r贸wnie偶 prawo odst膮pi膰 od Umowy Kupna-Sprzeda偶y w ka偶dym czasie do momentu odbioru towaru przez Kupuj膮cego. W przypadku p艂atno艣ci z g贸ry, Sprzedaj膮cy zwr贸ci Kupuj膮cemu zap艂acon膮 cen臋 zakupu lub jej cz臋艣膰 w taki sam spos贸b, w jaki j膮 otrzyma艂. Sprzedaj膮cy jest uprawniony do zastosowania procedury wynikaj膮cej z niniejszego artyku艂u w szczeg贸lno艣ci w przypadku oczywistego b艂臋du w cenie towaru.

 8. W przypadku przekazania Kupuj膮cemu wraz z towarem prezentu, umowa prezentu pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Kupuj膮cym zawierana jest z zastrze偶eniem, 偶e w przypadku odst膮pienia przez Kupuj膮cego od Umowy Kupna-Sprzeda偶y, umowa prezentu w odniesieniu do takiego prezentu przestaje by膰 skuteczna, a Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do zwrotu prezentu wraz z towarem do Sprzedawcy. Je偶eli zwrot prezentu nie jest mo偶liwy, Sprzedawcy przys艂uguje rekompensata pieni臋偶na w wysoko艣ci zwyk艂ej ceny prezentu. 

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zam贸wienia towar贸w, na kt贸re zastosowano kilka kupon贸w rabatowych zamiast jednego, lub w przypadku zastosowania wi臋cej ni偶 20% rabatu na ju偶 przecenione towary.

 10. Kupuj膮cy mo偶e r贸wnie偶 zakupi膰 dla wybranego konkretnego towaru (zam贸wienia) us艂ug臋 polegaj膮c膮 na przed艂u偶eniu mo偶liwo艣ci odst膮pienia od Umowy Kupna-Sprzeda偶y (przed艂u偶enie o trzydzie艣ci (30) dni w stosunku do terminu okre艣lonego w art. V.2), przy czym po zakupie tej us艂ugi Kupuj膮cy b臋dzie uprawniony do odst膮pienia od Umowy Kupna-Sprzeda偶y w terminie sze艣膰dziesi臋ciu (60) dni od otrzymania towaru.

Us艂ugi nie mo偶na przenosi膰 na inne produkty. Mo偶e by膰 wykonana tylko raz dla dowolnego towaru z danego zam贸wienia i tylko przez osob臋 Kupuj膮cego.

Zap艂ata ceny za t臋 us艂ug臋 nast臋puje w taki sam spos贸b jak zap艂ata ceny zakupu zakupionego towaru, kt贸rego dotyczy ta us艂uga.

Us艂ug臋 mo偶na naby膰 tylko jednocze艣nie z zakupem towaru, us艂ugi nie mo偶na naby膰 wstecz.

Nieskorzystanie z us艂ugi nie uprawnia Kupuj膮cego do zwrotu ceny zap艂aconej za us艂ug臋. R贸wnie偶 skorzystanie z odst膮pienia od Umowy Kupna-Sprzeda偶y przez Kupuj膮cego z jakiegokolwiek innego powodu lub w ci膮gu trzydziestu (30) dni od otrzymania towaru nie uprawnia Kupuj膮cego do zwrotu ceny zap艂aconej za t臋 us艂ug臋.

Ze wzgl臋du na charakter us艂ugi, dokonuj膮c zakupu us艂ugi, Kupuj膮cy wyra藕nie 偶膮da i wyra偶a zgod臋 na rozpocz臋cie przez Sprzedawc臋 wykonywania us艂ugi oraz na jej wykonanie. Na 偶膮danie Kupuj膮cego 艣wiadczenie us艂ugi rozpoczyna si臋 ju偶 w momencie zawarcia Umowy Kupna-Sprzeda偶y, kiedy to Sprzedawca rozpoczyna procesy niezb臋dne do zapewnienia Kupuj膮cemu mo偶liwo艣ci korzystania z us艂ugi. W zwi膮zku z tym Kupuj膮cy przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e nie przys艂uguje mu prawo do odst膮pienia od umowy o 艣wiadczenie us艂ug polegaj膮ce na przed艂u偶eniu opcji odst膮pienia od Umowy Kupna-Sprzeda偶y.

Pozosta艂e prawa i obowi膮zki Kupuj膮cego i Sprzedaj膮cego wynikaj膮ce z niniejszej us艂ugi podlegaj膮 postanowieniom art. V i obowi膮zuj膮cemu prawu dotycz膮cemu mo偶liwo艣ci odst膮pienia od Umowy w ci膮gu czternastu (14) dni od otrzymania Towar贸w.

 

VI.

 Transport i dostawa towar贸w

 1. W przypadku uzgodnienia sposobu transportu na specjalne 偶yczenie Kupuj膮cego, Kupuj膮cy ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty zwi膮zane z tym sposobem transportu.

 2. Je偶eli Kupuj膮cy nie odbierze dostawy towaru, Sprzedawca jest ponadto uprawniony do umieszczenia Kupuj膮cego na swojej li艣cie nierzetelnych nabywc贸w (zwanej dalej "czarn膮 list膮"), przy czym wszystkie osoby znajduj膮ce si臋 na czarnej li艣cie Sprzedawcy s膮 zobowi膮zane do zap艂aty za zam贸wiony towar przed jego wysy艂k膮 w przypadku dalszego zakupu. Niniejsza lista nierzetelnych nabywc贸w jest prowadzona przez Sprzedawc臋, s艂u偶y wy艂膮cznie do wewn臋trznego u偶ytku Sprzedawcy i nie jest w 偶aden spos贸b publikowana.

 3. W przypadku, gdy z przyczyn le偶膮cych po stronie Kupuj膮cego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny spos贸b ni偶 okre艣lony w zam贸wieniu, Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do pokrycia koszt贸w zwi膮zanych z powt贸rnym dostarczeniem towaru lub koszt贸w zwi膮zanych z innym sposobem dostarczenia.

 4. Po otrzymaniu towaru od przewo藕nika, Kupuj膮cy zobowi膮zany jest sprawdzi膰 nienaruszalno艣膰 opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezw艂ocznie powiadomi膰 przewo藕nika. W przypadku naruszenia opakowania wskazuj膮cego na nieuprawnione otwarcie przesy艂ki, Kupuj膮cy mo偶e nie przyj膮膰 przesy艂ki od przewo藕nika. 

 5. Dalsze prawa i obowi膮zki stron w zakresie przewozu towaru mog膮 by膰 regulowane przez Sprzedaj膮cego specjalnymi warunkami dostawy, o ile zostan膮 przez niego podane. Ceny wysy艂ki i inne informacje znajduj膮 si臋 na stronie:https://www.queens.pl/pl/dostawa

VII.

 Prawa zwi膮zane z wadliw膮 realizacj膮 zam贸wienia

 1. Prawa i obowi膮zki stron umowy w zakresie praw wynikaj膮cych z wadliwego wykonania umowy reguluj膮 odpowiednie og贸lnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawne.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupuj膮cego za towar niewadliwy. W momencie odbioru towaru przez Kupuj膮cego, Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupuj膮cego przede wszystkim za:

  1. towar posiadaj膮cy cechy, kt贸re strony wynegocjowa艂y, a w przypadku braku ustale艅 posiadania takich cech, jakie opisa艂 Sprzedaj膮cy lub producent, lub jakich spodziewa si臋 Kupuj膮cy z uwagi na charakter towaru i jego promocj臋;

  2. towar nadaj膮cy si臋 do celu, kt贸ry wskazuje Sprzedawca lub do kt贸rego rzecz tego rodzaju jest zwykle u偶ywana;

  3. towar odpowiadaj膮cy jako艣ci膮 lub wykonaniem umownej pr贸bce lub orygina艂owi, je偶eli jako艣膰 lub wz贸r zosta艂y okre艣lone wed艂ug uzgodnionej pr贸bki lub orygina艂u;

  4. towar w odpowiedniej ilo艣ci, wielko艣ci i wadze

  5. towary spe艂niaj膮ce wymagania przepis贸w

 3. Postanowienia, o kt贸rych mowa w art. VII.2 Regulaminu nie maj膮 zastosowania w przypadku towar贸w sprzedanych po cenie ni偶szej od wady, dla kt贸rej uzgodniono ni偶sz膮 cen臋, do zu偶ycia towaru spowodowanego jego normalnym u偶ytkowaniem, w przypadku towar贸w u偶ywanych do a偶 do powstania wady odpowiadaj膮cej stopniowi zu偶ycia lub eksploatacji, jaki towar mia艂 w chwili przej臋cia przez Kupuj膮cego, lub je偶eli wynika to z w艂a艣ciwo艣ci towaru.

 4. Je偶eli wada pojawi si臋 w ci膮gu sze艣ciu miesi臋cy od otrzymania, towar uznaje si臋 za wadliwy w momencie otrzymania. Kupuj膮cy jest uprawniony do dochodzenia prawa do reklamacji z tytu艂u wady, kt贸ra wyst膮pi w towarze konsumpcyjnym w ci膮gu dwudziestu czterech miesi臋cy od jego otrzymania.

 5. Uprawnie艅 z tytu艂u wadliwego wykonania umowy Kupuj膮cy b臋dzie dochodzi艂 u Sprzedawcy pod adresem plac贸wki Sprzedawcy, w kt贸rej mo偶liwe jest przyj臋cie reklamacji w odniesieniu do sprzedanego asortymentu, ewentualnie r贸wnie偶 w siedzibie lub miejscu prowadzenia dzia艂alno艣ci.

 6. Dalsze prawa i obowi膮zki stron zwi膮zane z odpowiedzialno艣ci膮 sprzedawcy za wady mo偶na znale藕膰 tutaj: https://www.queens.pl/pl/reklamacje

  

VIII.

Pozosta艂e prawa i obowi膮zki umawiaj膮cych si臋 stron

 1. Kupuj膮cy nabywa prawo w艂asno艣ci towaru poprzez zap艂at臋 pe艂nej ceny zakupu towaru.

 2. Sprzedawca nie jest zwi膮zany 偶adnymi kodeksami post臋powania w stosunku do Kupuj膮cego.

 3. Za pozas膮dowe rozwi膮zywanie spor贸w konsumenckich wynikaj膮cych z Umowy kupna odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzib膮 przy ul. 艩t臎p谩nsk谩 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz.

 4. Czeska Inspekcja Handlowa sprawuje mi臋dzy innymi nadz贸r nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dz.

 5. Wszelkie spory pomi臋dzy Sprzedaj膮cym a Kupuj膮cym mog膮 by膰 r贸wnie偶 rozwi膮zywane pozas膮dowo. W takim przypadku Kupuj膮cy mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do pozas膮dowego organu rozstrzygania spor贸w, takiego jak Czeska Inspekcja Handlowa. W celu uzyskania szczeg贸艂owych informacji Kupuj膮cy mo偶e np. odwiedzi膰 stron臋 internetow膮 https://www.coi.cz/informace-o-adr. Kupuj膮cy s膮 r贸wnie偶 uprawnieni do rozwi膮zania sporu online za po艣rednictwem dedykowanej platformy ODR dost臋pnej na stronie internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. W pozas膮dowe rozwi膮zywanie spor贸w zaanga偶owani s膮 r贸wnie偶 mediatorzy, niezale偶ni po艣rednicy w komunikacji mi臋dzy stronami konfliktu. Lista takich mediator贸w dost臋pna jest na stronie www.justice.cz, gdzie mo偶na wyszuka膰 spory konsumenckie. Mediatorzy ustalaj膮 swoje warunki indywidualnie.

 6. Sprzedawca jest uprawniony do sprzeda偶y towar贸w na podstawie pozwolenia na handel. Kontrol臋 handlow膮 przeprowadza w zakresie swoich kompetencji w艂a艣ciwy urz膮d handlowy.

 7. Kupuj膮cy niniejszym bierze na siebie ryzyko zmiany okoliczno艣ci.

IX.

Do偶ywotnia gwarancja Queens Essentials

Stoimy za jako艣ci膮 naszych produkt贸w, dlatego oferujemy specjaln膮 ograniczon膮 do偶ywotni膮 gwarancj臋 jako艣ci na wybrane koszulki, opr贸cz naszej odpowiedzialno艣ci prawnej za jako艣膰 przy odbiorze zgodnie z warunkami okre艣lonymi poni偶ej. Gwarancja dotyczy koszulek z kategorii https://www.queens.global/en/8929-queens-essentials.

Czym jest gwarancja jako艣ci?

Gwarancja jako艣ci ("gwarancja") oznacza, 偶e nasze koszulki b臋d膮 nadawa膰 si臋 do normalnego u偶ytku przez okre艣lony czas. Je艣li nie, koszulka zostanie wymieniona na warunkach okre艣lonych tutaj. 

Na jak d艂ugo i komu udzielamy gwarancji?

Udzielamy do偶ywotniej gwarancji na koszul臋. Gwarancja jest niezbywalna i dotyczy wy艂膮cznie pierwotnego nabywcy. Gwarancja dotyczy wy艂膮cznie koszulek zakupionych bezpo艣rednio na stronie internetowej www.queens.cz oraz w oficjalnych sklepach stacjonarnych Queens i Footshop.

Zakres gwarancji:

Gwarancja obejmuje wy艂膮cznie wady materia艂owe lub produkcyjne, takie jak problemy ze szwami, logo itp. 

Gwarancja nie obejmuje normalnego zu偶ycia, uszkodze艅 spowodowanych niew艂a艣ciw膮 konserwacj膮 lub naturalnym starzeniem si臋 produktu. 

Gwarancja nie obejmuje r贸wnie偶 uszkodze艅 spowodowanych niew艂a艣ciwym u偶ytkowaniem koszulki, takich jak nara偶enie na dzia艂anie ekstremalnych temperatur, chemikali贸w, ostrych przedmiot贸w lub innych nietypowych czynno艣ci. Podobnie, gwarancja nie obejmuje uszkodze艅 spowodowanych wypadkami (rozdarcia, przetarcia itp).

Gwarancja nie obejmuje koszulek, kt贸re zosta艂y w jakikolwiek spos贸b zmienione (np. poprzez farbowanie, ci臋cie,) lub poddane naprawie przez jednostk臋 inn膮 ni偶 Queens lub Footshop.

Procedura gwarancyjna:

Nale偶y przes艂a膰 koszulk臋 do reklamacji pod adres

FROGMAN s.r.o. / Po拧ta bez hranic, 26534C (Queens) 

ul. Stawowa 91

43-400 Cieszyn

Poland 

wraz z kopi膮 faktury i wype艂nionym formularzem reklamacyjnym, kt贸ry mo偶na znale藕膰 na stronie https://www.queens.pl/pl/reklamacje oraz dok艂adnym opisem wady. Bez tych szczeg贸艂贸w reklamacja nie mo偶e zosta膰 oceniona oraz rozpatrzona, zatem zostanie odes艂ana do kupuj膮cego. Nie zapomnij poda膰 nam swojego adresu, w tym numeru telefonu i adresu e-mail, aby艣my mogli na bie偶膮co informowa膰 Ci臋 o post臋pach i rozpatrywaniu reklamacji.

Po powo艂aniu si臋 na gwarancj臋 produkt zostanie oceniony w celu sprawdzenia, czy spe艂nia warunki gwarancji.

Produkt zostanie wymieniony na taki sam model, je艣li roszczenie zostanie zaakceptowane. Je艣li oryginalny model nie jest dost臋pny, zostanie dostarczona alternatywa w innym kolorze lub o podobnym wygl膮dzie w innym kolorze lub o podobnej konstrukcji. 

Inne warunki:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunk贸w gwarancji.

Udzielenie niniejszej gwarancji nie ma wp艂ywu na nasz膮 odpowiedzialno艣膰 prawn膮 za jako艣膰 w momencie odbioru, a w przypadku niezgodno艣ci z umow膮 u偶ytkownik jest prawnie uprawniony do bezp艂atnej naprawy. 

X.

Deklaracja dotycz膮ca ochrony prywatno艣ci

https://www.queens.pl/pl/consent/privacy-policy

 

XI.

Postanowienia og贸lne

 1. Stosunek ustanowiony Umow膮 Kupna-Sprzeda偶y podlega prawu czeskiemu, nawet je艣li zawiera element mi臋dzynarodowy (zagraniczny) w postaci osoby Kupuj膮cego. Nie narusza to praw konsumenta wynikaj膮cych z og贸lnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w.

 2. Je偶eli kt贸rekolwiek z postanowie艅 Regulaminu jest lub stanie si臋 niewa偶ne lub nieskuteczne, postanowienie niewa偶ne zostanie zast膮pione postanowieniem, kt贸rego znaczenie b臋dzie jak najbardziej zbli偶one do postanowienia niewa偶nego. Niewa偶no艣膰 lub nieskuteczno艣膰 jednego postanowienia nie wp艂ywa na wa偶no艣膰 pozosta艂ych postanowie艅.

 3. Stosunki i wszelkie spory wynikaj膮ce z Umowy Kupna-Sprzeda偶y b臋d膮 rozstrzygane wy艂膮cznie zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.

 4. Umowa jest zawarta w j臋zyku angielskim. Je偶eli na potrzeby Kupuj膮cego zostanie stworzone t艂umaczenie tekstu umowy, to w przypadku sporu o interpretacj臋 Warunk贸w umowy w j臋zyku czeskim obowi膮zuje interpretacja umowy w j臋zyku czeskim. Umowa jest przechowywana w formie elektronicznej i Sprzedaj膮cy nie umo偶liwia dost臋pu do niej.

 5. W zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych Kupuj膮cego przez Sprzedawc臋 zastosowanie ma Polityka Prywatno艣ci dost臋pna tutaj: https://www.queens.pl/pl/consent/privacy-policy

 6. Niniejszy Regulamin, w tym jego cz臋艣ci sk艂adowe, jest wa偶ny i obowi膮zuje od 5 maja 2022 i zast臋puje poprzedni膮 wersj臋 Regulaminu, w tym jego cz臋艣ci sk艂adowe, i jest dost臋pny w siedzibie i lokalu Sprzedawcy lub drog膮 elektroniczn膮 na stronie www.queens.pl

W Pradze 5 maja 2022